URBANIZMUS _TRENČÍN_01

URBANIZMUS _TRENČÍN_01

Lokalita:        Trenčín 
Rok návrhu:   2021
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko

Spolupráca:
Rozsah:          architektonická štúdia
Typ:                architektonicko – urbanistická súťaž

     Cieľom projektu je regenerácia bluefieldu rieky Váh v meste Trenčín. Návrh sa zameriava na problematiku nevyužitého potenciálu nábrežia Váhu a celkového prepojenia vzťahu mesto – rieka. Návrh podporuje myšlienku  „Trenčín – mesto Váhu“ . Cieľom bolo zatraktívnenie nábrežia rieky Váh a tým prilákať aktívny mestský život, využiť potenciál územia ako významného prírodného  prvku, a zároveň podporiť biologickú diverzitu.
 
     Riešené územie tvoria v súčastnosti „hluché miesta“ so stopami z industriálnej doby. Územie je znehodnotené absenciou akejkoľvej aktivity a jeho súčastný stav neponúka žiadne plnohodnotné funkčné využitie. Revitalizácia práve tohto územia je vhodným spôsobom ako prepojiť aktívny mestský život s potenciálne bohatým prírodným prostredím so silným vodným prvkom – urbánna akupunktúra územia.
 
     Existujúca zástavba v blízkosti nábrežia je doplnená o novú blokovú zástavbu. Jej návrh vychádza zo štruktúry bývalej priemyselnej zóny a snaží sa podržať pevnú štruktúru, ktorá expanduje k nábrežiu brehu rieky Váh.
Navrhovaná verejná zeleň a zeleň vnútroblokov je riešená tak aby v celkovom kontexte prepájala celé územie, tvorila pomyselné vodítko, ktoré je vyústené do aktívneho nábrežia rieky. Naopak zeleň, pri nábreží sa snaží zakusnuť do obytnej zóny, a poskytnúť obyvateľom pocit divokej prírody.
 
     Jedno z hlavných myšlienok projektu bolo ponechanie jestvujúcej vyvýšenej plochy, ktorá patrila k vybavenosti vodnej hate. Náš návhr je tohto bodu vytvoriť jedno z hlavných miest nášho návrhu.
architektúra
DESIGN
ARTDESIGN