HAŤ _TRENČÍN_ARCH

HAŤ _TRENČÍN_ARCH

Lokalita:        Trenčín
Rok návrhu:   2021
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko

Spolupráca:
Rozsah:          architektonická štúdia (AŠ), koncept idei
Typ:                architektonicko – urbanistická súťaž

     Návrh nášho objektu sa skladá z jednej hmoty. Objekt sa snaží napojiť na urbanistickú formu a os línie hate. Objem sa snaží podporiť líniovosť a jednoduchosť pôvodnej stavby a nezasahovať do jej pôvodnej koncepčnej myšlienky.
 
     Umožniť prechod verejnosti a sprístupniť brehy nábrežia. Vytvoriť hmotu ktorá podporí čistú líniu horizontu rieky na hati a proporčne nebude pôvodnú formu hate zaťažovať ale práve naopak sa snažiť ustúpiť do pozadia celého konceptu rieky prírody a architektúry. 
 
     Vytvoriť objekt ktorý poskytne ľuďom pocity, výhľady a atmosféry. Stavba, ktorá ťaží z genius loci prostredia splynie s prírodou a panorámou. Stavba, ktorá sa snaž byť minimálnou záťažou pre vodné dielo, energetickú spotrebu a minimálnym zásahom do prevádzky hate, golfového ihriska, obytnej štruktúry a napriek tomu vytvoriť záchytný bod mesta, ktorý sa bude snažiť spájať  vnútorné brehy obyvateľov  
architektúra
DESIGN
ARTDESIGN